Qualitative Methoden

Andrea-Maria Nadenbousch, Pädagogische Hochschule Bern

Input zu den Methoden Interview (Sabine Mommartz) und Beobachtung (Andrea Nadenbousch)