21.10.20

Timofey Shatnyy, Fachhochschule Nordwestschweiz