CAMPLA - Cloud E-Assessment Management Plattform

Simon Kaspar, Fachhochschule Nordwestschweiz

Erklärunsvideos für die Cloud E-Assessment Management Plattform (CAMPLA)