Transformative Conversations

Coaching Meets Research 2018

Douglas Riddle, PhD: “Transformative Conversations: The Democratization of Coaching”