Hubert Stöckli, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät - Getting Started 2021

IUS - Faculté de droit - Events (Getting Started, Info Days, soirées d'info, ...)

Hubert Stöckli, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät - Getting Started 2021